قبل از اینکه به سوالاتتون پاسخ بدهم باید بگویم که برای دانش آموزان خوبمون متاسفم که برای خودشون ارزش قائل نمیشوند و مدیریت کلاس رو به دوتا دانش آموز .... واگذار میکنند . وبهشون توصیه میکنم که در کنار درس خوندنشون اصول مدیریتی رو هم یاد بگیرند و به دوستان مزاحمشون اجازه ندهند که وقت باارزششون رو بگیرند .

اما سوالات شما در کلاس رفع اشکال که متاسفانه منجر به لغو کلاس شد با اذیت های دوست گرامیتون .

۱- در چه مواقعی از (ال) در اول اسم ها استفاده می کنیم ؟

۲- جمع فعل امر چگونه ساخته می شود؟

۳- صفت مطلق یعنی چه ؟

۴- فعل در ابتدای جمله چگونه می باشد؟

۵- روش ترجمه جملات فارسی به عربی .

۶- تعیین حرکت همزه در فعل امر

۷- فعل منفی

۸- فعل مستقبل

نمیدونم سوال دیگری هم بود یانه . از یکی از بچه ها رخواست کردم اگر سوال دیگری هم بوده است برایم بنویسد تا جواب بدهم . اما پاسخ به این سوالات :

 اینکه شما (ال) رو کجا استفاده می کنید زمانی است که کلمات معرفه و نکره رو یاد بگیرید . اما در حدّ خودتون ؛ زمانی که یک در ابتدای کلمه یا (ی ) در اخر کلمه داشته باشسد شما از تنوین استفاده می کنید و اگر نداشتید (ال ) می گذارید . در واقع اسمی که با (ال) می اید برای ما شناخته شده است و قبلا در موردش صحبت کرده ایم .

مثال : کبوتری را دیدم (یک کبوتر را دیدم ) .   رأیتُ حمامة ً .

         کبوتر را دیدم .  رأیتُ الحمامةَ .

یا  : مردی آمد .   جاء رجلٌ             /   مرد آمد  .     جاء الرجل

 

۲- جمع فعل امر

شما یاد گرفتید که فعل هایی رو که از آنها امر می سازید فعل مضارع مخاطب است و البته این فقط مربوط  به درس امسال شما است و گرنه ما از قعل غایب و متکلم هم می توانیم امر بسازیم .

ویاد گرفتید که چون بعد از حذف حرف مضارع حرکت فعل ما ساکن می باشد پس باید یک همزه در اول آن قرار دهید و باز هم باید بگویم در دبیرستان با ساخت فعل های امری اشنا می شوید که نیازی به آوردن همزه در ابتدای آنها نمی باشد .

اما در جمع گفتیم برای ساکن کردن (چون فعل امر حرکت حرف آخرش ساکن است) می بایست (ن) را از آخر آن حذف کنید ولی در جمع مذکر نه در جمع مونث . چرا که (ن ) در جمع مونث نشانه جمع است نه نشانه مرفوع بودن فعل . پس جمع امر به این شکل می شود :

  تذهبونَ ــــ>>> اِذهبوا                  تذهبنَ ـــــ>>>> اِذهبنَ 

 

۳- صفت مطلق همان صفت ساده در فارسی می باشد که در عربی بروزن فعیل ساخته می شود .

مثل : سمیع از سمع به معنای شنوا / علیم از علم به معنای دانا / قدیر از قدر به معنای توانا

 ۴- فعل در ابتدای جمله :

در فعل های مخاطب و متکلم ما مشکلی نداریم و فعل در هر کجا که قرار بگیرد طبق قرینه هایی که در جمله دارد صرف میشود . مثلا :

أیها الطالبان ! تنجحان فی الامتحان .   یا     تنجحان فی الامتحان أیها الطالبان !

و فرقی هم نمیکند که این فعل ماضی باشد یا مضارع یا مستقبل یا منفی ..

اما اگر فعل جمله ما فعل غایب بود به شرطی که :

در ابتدای جمله آمده باشد / بعد از آن انجام دهنده کار ما به شکل اسم ظاهر آمده باشد

به شکل مفرد آمده و در جنس با انجام دهنده خود مطابقت میکند . مثال :

ینجح ُ الطالبان فی الامتحان .

ینجحان فی الامتحان . در این دومی چون اسم الطالبان را به شکل اسم ظاهر نداریم بنابراین فعلمان را صرف میکنیم تا نشان دهیم که منظورمان همان دونفر مذکر میباشند.

واگر فعل بعد از اسمی بیاید که انجام دهنده کار است فعل ما صرف میشود . مثل :

الطالبان ینجحان فی الامتحان .

 

۵- روش ترجمه جملات فارسی به عربی :

برای این کار شما از دو روش میتوانید استفاده کنید .

روش اول اینکه جمله شما با اسم شروع شود که در این صورت چون هنوز با مبتدا و خبر اشنا نشده اید ما آنها را با نام نهاد و گزاره برایتان می اوریم . به این شکل که ابتدا نهاد را آورده و بعد کلمه یا کلماتی که جمله را کامل میکند . مثال :

دانش آموزان در کلاس هستند .

دانش آموزان میشود نهاد ؛  و درکلاس هستندجمله را کامل میکند . بنابراین :

  الطالبونَ فی الصف 

یا این عبارت :    خانم معلمها از مدسه خارج شدند .

انجام دهنده کار ما ؛ خانم معلمها هستند و خارج شدند جمله را کامل میکند . اما اینکه از کجا و در چه ساعتی ؟ توضیحات اضافه است . بنابراین :

المعلمات خرچنَ من المدرسة .

و روش دوم این است که شما فعل رو اول بیارید و بعد انجام دهنده کارتون رو . اون موقع باید اصول نوشتن صحیح فعل رو یعنی همون چیزهایی که راجع به فعل غایب توضیح دادیم رو رعایت کنید .  به عنوان مثال همین عبارت خانممعلم ها از مدرسه خارج شدند به این شکل میشود :

خرجَت المعلمات من المدرسة .

۶-  تعیین حرکت همزه امر

شما امسال هر فعل امری رو که بسازید یا ــِــ میگیرد یا ــُــ و در سال اول دبیرستان با فعلی اشنا میشوید که حرکت همزه امرش متفاوت از این دو است . اما برای امسال

نگاه به عین الفعلتون در مضارع میکنید . (عین الفعل حرف دوم از حروف اصلی است اما درمضارع بهش نگاه کنید نه درماضی چون ممکن است حرکتش با ماضیش تفاوت داشته باشد ) اگر ـــَـــِــــ بود حرکت همزه امر شما میشود ـــِــ و اگر ــُــبود حرکت همزه امر شما میشود ـــُــ

۷- فعل منفی

فعل ماضی با (ما ) و فعل مضارع با (لا) منفی میشوند . مثال : ماذهبتُ  / لا أذهبُ

 

۸- فعل مستقبل با آوردن (س /سوف) بر سر فعل مضارع (یادتون باشد فعل شما حتما باید مضارع باشد) ساخته میشود . و معنای اینده فارسی رو هم میدهد . سیذهب (خواهد رفت ) ستذهبون(خواهید رفت)

 http://valaser.blogfa.com/cat-11.aspx